قلمه رز هلندی(پایه رز قلمه ای)

 

قلمه رزهای شاخه بریده

بسياري از ارقام رز به دليل داشتن خصوصياتي همچون زيبائي، دوام، فرم گل و شاخساره براي استفاده بعنوان گل شاخه بريده مناسبند. گلهاي شاخه بريده رز به دليل زيبائي و تنوع سالهاست كه در صدر تجارت جهاني گل و گياه قرار دارد و شايد گل فروشي را در جهان پيدا نكنيد كه در ميان گلهاي خود گل رز را نداشته باشد.

یکی از روشهای معمول برای تکثیر گل رز، قلمه زدن و قرار دادن قلمه در بستر مناسب به منظور ریشهزایی است. استفاده از قلمه ساقه یکی از راه‌های متداول تکثیر رزها است و این کار معمولا به عنوان ریشه زایی گیاه و یا رشد دادن قلمه ها شناخته می شود.

رز ایران به صورت انبوه در انواع شاخه ها تولید قلمه می کند.