نمونه بوته های ارسالی

گلخانه های:

(خوزستان-شوش-گلخانه آقای پناهی)

(خوزستان-دزفول-گلخانه آقای حلاج)

(فارس-مرودشت-گلخانه آقای سمیعی)

(آذربایجان-شبستر-گلخانه آقای فخری)

(آذربایجان-بنیس-گلخانه آقای صحیحی)

(اراک-خوکان-گلخانه آقای عسگری)

(اراک-خمین-گلخانه آقای عبدالهی)

(تبریز-بستان آباد-گلخانه آقای اسماعیلی)

(اراک-امان آباد-گلخانه آقای براتی)

(آذربایجان-مهاباد-گلخانه آقای ناظمی)

(یزد-گلخانه آقای وحید)

(کرمان-گلخانه آقای زینال زاده)

(آذربایجان-شبستر-گلخانه آقای توکلی)

(آذربایجان غربی-میاندوآب-گلخانه آقای ناصری)

(خوزستان-اندیمشک- گلخانه آقای دالوند)

(خوزستان-دزفول-گلخانه آقای کلانتریان)

(کرمانشاه-صحنه-گلخانه آقای کوهی)

(اردبیل-خلخال-گلخانه آتشک)