کشت بافت

کشت قطعه ای از بافت گیاه در شرایط آزمایشگاهی و کاملا استریل برای بدست آوردن گیاه کامل، کشت بافت یا کشت درون شیشه ای می گویند.

مهمترین مزیت این نوع کشت تولید گیاهان عاری از ویروس و بیماری می باشد.

رزایران از ابتدای سال 1397 تولید کشت بافت گیاهان را شروع کرده است.