پایه مخصوص شیاردار جهت زهکشی

  

بستر های یونولیتی بر روی این پایه های مخصوص که دارای شیارهایی جهت زهکشی آسان و سریع می باشد قرار می گیرند.